Dao cắt mẫu vải, dao cắt mẫu giấy trong thử nghiệm