Ngàm kẹp cho thiết bị đo lực

  • Ngàm kẹp cho thiết bị đo lực được sử dụng cho máy đo lực kéo và nén
  • Ngàm kẹp cho thiết bị đo lực đo các chỉ tiêu may mặc, bao bì