Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa tổng hợp

10.7.1. Chất hoạt động bề mặt:

  –  Chất làm giảm sức căng bề mặt giới hạn   giữa nước – không khí, nước – chất lỏng kỵ   nước, nước – chất rắn.

  –  Phân tử chất hoạt động bề mặt có một nhóm   kỵ nước là một nhóm ưa nước tạo thành   chất nhũ hóa.

  –  Chia thành 4 loại: anion, cation, không ion   và lưỡng cực.

n10.7.2. Chất tẩy rửa.

  –   Chất làm sạch vải sợi, dụng cụ, bát đĩa, máy   móc…

  –  Chia thành chất tẩy rửa chuyên dụng và đa năng.

  –  Chất tẩy rửa chuyên dụng làm sạch loại hàng len   dạ: chứa Alkyl sinfat, monoalkyl oligome etylen glicol   và chất hoạt động dạng không ion.

  –  Chất tẩy rửa đa năng chủ yếu là chất hoạt động bề   mặt và chất làm tăng hoặc kiềm hãm tạo bọt.

  –  Một số chất tẩy rửa làm thay đổi vàng hấp thụ ánh   sáng của vải sợi.

  –  Ngoài ra còn thêm các thành phần chất bảo quản   hương liệu, chất màu.

10.8. Tổng hợp thuốc nhuộm:

  –  Hợp chất hữu cơ có màu, bắt màu   hoặc gắn màu trực tiếp vào vật liệu   khác.

  –  Nhuộm vật liệu ưa nước người ta dùng   thuốc hòa tan trong nước.

  –  Nhuộm loại vật liệu kỵ nước và dẻo   dùng vật không tan trong nước.

Thuốc nhuộm azo.

  –  Loại thuốc chứa một hay một số nhóm   azo (-N = N-), liên kết với gốc thơm.

  –  Phương pháp sản xuất là thực hiện liên   tiếp phản ứng điazo hóa và tiếp vĩ.

Thuốc nhuộm antraquinon.

n

  –  Thuốc nhuộm có độ bền màu cao.

 

  –  Gốc màu là nhân antraquinon

Thuốc nhuộm phtaloxiamen.

n

  –  Thuốc nhuộm hữu cơ không hòa   tan trong nước và một số chất vô   cơ có màu như oxit hoặc muối kim   loại (pigment)

n

  –   Thuốc nhuộm hòa tan trong nước.

10.9. Công nghệ enzim

  –  Enzim là chất xúc tác sinh học đặc biệt có   bản chất là protein.

  –  Enzim là loại protein đặc biệt đóng vai trò   xúc tác sinh học, thủy phân thu được 20 axit   amin.

  – 

Enzim điện phân loại như protein có loại đơn giản có loại phức tạp.

  –  Đặc điểm của enzom có tính xúc tác chọn   lọc, phụ thuộc vào nhiệt độ, môi trường pH.

  –  Enzim được sử dụng trong công nghiệp chế   biến thực phẩm, kỹ thuật lên men, cố định   đạm, y học, nông nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.